joi, iulie 25, 2024
AcasăIMPORTANTLuni, 25 martie, școlile vor afișa numărul de clase pregătitoare. Care sunt...

Luni, 25 martie, școlile vor afișa numărul de clase pregătitoare. Care sunt regulile de înscriere

Luni, 25 martie școlile sunt obligate să afișeze numărul de clase clase pregătitoare alocate, inclusiv pe site, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar județean, potrivit ordinului privind Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2024—2025, publicat în Monitorul Oficial.

Pe 26 martie va fi publicată de inspectorate metodologia înscrierii, adică regulile, iar pe 27 martie vor fi afișate criteriile specifice de departajare.

Părinți pot depune cererile în perioada 11 aprilie – 14 mai. 

Elevii care au împlinit vârsta de 6 ani până la data de 31 august trebuie înscriși obligatoriu la clasa pregătitoare. Este și o excepție: părinții pot face o cerere prin care să ceară amânarea înscrierii cu maximum un an “în cazuri justificate”.

Potrivit legii educației, într-o clasă la învățământul primar trebuie să fie în medie, 16 elevi, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 22.

Condiții pentru înscrierea la clasa pregătitoare

Art. 5 alin. (1) Părinţii ai căror copii au urmat învăţământul preşcolar și care împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani până la data de 31 august inclusiv au obligaţia de a înscrie copiii în învăţământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii şi ale prezentei metodologii.


(2) Pentru motive întemeiate, cum ar fi: boala, lipsa infrastructurii la nivel local, domiciliul
temporar în străinătate, se pot înscrie în clasa pregătitoare şi copiii menționați la alin.(1) care nu au urmat învățământul preșcolar.

Art. 6

(1) Părinţii ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie inclusiv pot să îşi înscrie copiii în învăţământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

(2) În situaţia copiilor menţionaţi la alin. (1) care au frecventat grădiniţa, înscrierea în clasa
pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinţilor, în baza recomandării eliberate de unitatea de învăţământ cu nivel preşcolar; în situația copiilor menționați la alin (1), dar care se află în situația menționată la art. 5 (2), recomandarea se eliberează de către centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, denumite în continuare CJRAE/CMBRAE sau de către o structură de la nivelul unei/unor unităţi de învăţământ desemnate în acest sens de către ISJ/ISMB. Solicitarea de eliberare a recomandării, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta metodologie, poate fi depusă direct la unitatea de învăţământ sau transmisă prin poştă/mijloace electronice. La solicitarea părintelui, unitatea de învăţământ cu nivel preşcolar poate transmite recomandarea şi prin poştă cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice.

(3) Părinţii ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie inclusiv care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pentru următorul an şcolar sau ai celor al căror nivel de dezvoltare nu este corespunzător pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare vor fi consiliaţi în vederea înscrierii copiilor la grădiniță, în grupa mare.


(4) La cererea scrisă a părinților/reprezentantului legal, în cazuri justificate, înscrierea în clasa pregătitoare a copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august a anului în care se face înscrierea poate fi amânată cu maximum un an.

Evaluarea dezvoltării copiilor care nu îndeplinesc vârsta de 6 ani până în 31 august

Art. 7 (1) Evaluarea dezvoltării copiilor, menţionată la art. 6 alin. (1), se efectuează de către centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE/CMBRAE) doar în situaţia copiilor care nu au frecventat grădiniţa sau care s-au întors din străinătate.

(2) Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de înscriere a copiilor în învăţământul primar,
denumită în continuare Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti, poate decide organizarea activităţii de evaluare a dezvoltării copiilor în locaţii accesibile, pentru a evita deplasarea pe distanţe lungi a copiilor şi a părinţilor acestora.


(3) Părinţii copiilor menţionaţi la alin. (1) depun/transmit prin e-mail sau prin poştă la
CJRAE/CMBRAE cererea-tip în care se solicită evaluarea copilului în vederea stabilirii nivelului de dezvoltare a acestuia, prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta metodologie

(4) Perioada de desfăşurare a activităţii de evaluare a dezvoltării copiilor, efectuată de
CJRAE/CMBRAE, precum şi adresele acestor instituţii la care se desfăşoară evaluarea sunt afişate la avizierul şi pe site-ul unităţilor de învăţământ, CJRAE/CMBRAE şi al inspectoratului şcolar. Activitatea va fi realizată în intervalul orar 10.00 – 18.00, în baza unei programări telefonice, astfel încât programul de desfăşurare să poată fi adaptat în funcţie de solicitări.


(5) Rezultatul evaluării dezvoltării copilului este comunicat în scris, prin e-mail sau prin poştă, cu confirmare de primire, după caz, sau este înmânat direct părintelui/tutorelui legal
instituit/reprezentantului legal care a solicitat evaluarea. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat şi are caracter confidenţial.


(6) Unităţile de învăţământ care şcolarizează la nivel preşcolar şi CJRAE/CMBRAE transmit
Comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti listele nominale ale copiilor cărora li s-au eliberat
recomandări, respectiv procesele-verbale cu numele copiilor şi rezultatele evaluării, după caz.

Înscrierea copiilor cu CES la clasa pregătitoare

Art. 8
(1) La solicitarea scrisă a părinţilor/reprezentanţilor legali pot fi înscrişi în învăţământul de masă în clasa pregătitoare şi copiii cu cerințe educaționale speciale (CES), cu vârste cuprinse între 6 şi 8 ani până la data de 31 august a anului în care se face înscrierea.


(2) În clasa pregătitoare din învăţământul special sunt înscrişi copiii cu CES care împlinesc vârsta de 8 ani până la data de 31 august a anului în care se face înscrierea.


(3) Înscriere copiilor menționați al alin.(1) și (2) se face pe baza certificatului de orientare școlară și profesională emis de către CJRAE/CMBRAE.

Art. 35
(1) Copiii cu cerinţe educaţionale speciale pot fi înscrişi în şcolile de masă, în conformitate cu
prevederile prezentei metodologii.
(2) În situaţiile în care orientarea şcolară impune înscrierea în învăţământul special, părinţii se
adresează şcolii de circumscripţie sau CJRAE/CMBRAE, de la care primesc informaţiile necesare pentru înscrierea în învăţământul special.

Art. 36
(1) Înscrierea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în învăţământul special se face direct la unitatea de învăţământ specială, cu documentele prevăzute de prezenta metodologie, la care se adaugă documentul care atestă orientarea către învăţământul special.
(2) Comisiile de înscriere din unităţile de învăţământ special completează cererile-tip de înscriere direct în aplicaţia informatică.
(3) Validarea cererilor-tip de înscriere se realizează conform modalităţii prevăzute la art. 15 alin. (4) şi (5).
(4) Toţi copiii care au orientarea şcolară pentru învăţământul special vor fi înmatriculaţi conform solicitării.

Părinții care vor să își înscrie copilul la o altă școală decât cea de circumscripție

Art.9 alin (2) Pe locurile libere se înscriu și, ulterior, se înmatriculează copiii care provin din alte circumscripții școlare, inclusiv din alte localități, în conformitate cu solicitările părinților și cu prevederile prezentei metodologii.

(3) În sensul prezentei metodologii, numărul locurilor libere la clasa pregătitoare este stabilit ca diferență între numărul de locuri alocate pentru clasa pregătitoare și numărul de copii din
circumscripție care trebuie înscriși la acel nivel de clasă.

(4) În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere definit conform art. 9 alin. (3), se aplică criterii de departajare generale și specifice, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

Criteriile generale de departajare


a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului în raport cu care s-a instituit o măsură de protecție specială, potrivit Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
d) existența unui frate/unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.
(3) În cazul în care numărul cererilor de înscriere din afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate la alin. (2), apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate la alin. (2).
(4) În caz de egalitate pe ultimele locuri, pentru copiii care îndeplinesc același număr de criterii generale de departajare, ordinea de prioritate a criteriilor este cea menționată la alin. (2).
(5) Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învățământ și se aplică în situația prevăzută la alin. (1), după aplicarea criteriilor generale menționate la alin. (2). Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ indică documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul completării/validării cererii-tip de înscriere.
(6) Criteriile specifice de departajare stabilite de unitatea de învățământ trebuie să țină cont de faptul că toți copiii au drepturi egale de acces la educație, indiferent de condiția socială și
materială, de sex, rasă, naționalitate, confesiune, și nu pot include existența unor liste de preînscrieri, organizate în afara calendarului înscrierii, sau orice alte proceduri care nu respectă spiritul și litera prezentei metodologii. În categoria criteriilor specifice poate fi cuprins, de exemplu, și criteriul ca unul dintre părinți să aibă locul de muncă în circumscripția școlară.
(7) În cazul în care la o unitate de învățământ, pe ultimul loc liber, este înmatriculat un copil din altă circumscripție școlară, fratele său geamăn/sora sa geamănă este admis/admisă la
aceeași unitate de învățământ, peste numărul de locuri alocat.

Art. 11. — (1) Criteriile specifice de departajare menționate la art. 10 alin. (5) sunt elaborate în urma consultării cadrelor didactice și a partenerilor sociali — sindicate, consiliul
reprezentativ al părinților/asociația de părinți — și sunt aprobate de consiliul de administrație al unității de învățământ, după verificarea existenței unor circumstanțe discriminatorii de către consilierul juridic al inspectoratului școlar.
(2) Criteriile specifice de departajare se fac publice, la data menționată în Calendarul înscrierii în învățământul primar.

CELE MAI POPULARE