miercuri, mai 22, 2024
AcasăAUTOModificări de ordin tehnic la legislația privind circulația pe drumurile publice

Modificări de ordin tehnic la legislația privind circulația pe drumurile publice

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 17.02.2023, a fost publicată HG nr. 130/2023 pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006.

Actul normativ cuprinde dispoziții prin care:

 • se redefinește expresia privind „retragerea permisului de conducere”, astfel încât să cuprindă toate cazurile în care se dispune această măsură, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002;
 • se introduce o nouă obligație în sarcina administratorului drumului public cu privire la amenajarea stațiilor de tramvaie;
 • se reglementează marcajele necesare pentru stațiile de tramvaie care nu sunt prevăzute cu refugiu pentru pietoni;
 • se reglementează marcajul format dintr-o linie în zig-zag pentru semnalizarea stațiilor de tramvaie;
 • se înlocuiește sintagma „marcaje provizorii” cu „marcaje temporare”;
 • se definește intersecția cu sens giratoriu;
 • se stabilesc regulile de circulație aplicabile în cazul intersecțiilor cu sens giratoriu;
 • se corelează norma de conduită privind interdicția conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier de a circula pe drumurile publice având montate pe autovehicul şi tractor agricol sau forestier anvelope cu alte dimensiuni ori caracteristici decât cele prevăzute în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, cu norma de sancționare din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;
 • se reglementează posibilitatea poliției de frontieră de a efectua verificări în evidența permiselor de conducere reținute și a sancțiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie;
 • se reglementează tipul de dovadă înlocuitoare a permisului de conducere ce se eliberează în cazurile prevăzute de art. 102 alin. (3) lit. g) și h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;
 • se stabilește circuitul permiselor de conducere reținute în funcție de natura faptelor săvârșire;
 • se corelează prevederile Regulamentului cu noile cazuri în care se eliberează dovadă înlocuitoare a permisului de conducere fără drept de circulație;
 • se completează Regulamentul cu prevederile necesare punerii în aplicare a măsurii tehnico-administrative a interdicției de a conduce autovehicule pe teritoriul României pentru titularii permiselor de conducere eliberate de o autoritate străină;
 • se completează Regulamentul cu prevederile necesare punerii în aplicare a beneficiului reducerii perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce.

Toate modificările, pe articole

1. La articolul 2, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 41, cu următorul cuprins:

„41. intersecție cu sens giratoriu – intersecție dirijată, semnalizată ca atare, prevăzută cu una sau mai multe benzi de circulație, în care circulația se desfășoară într-o singură direcție în jurul unei zone centrale.”

2. La articolul 2, punctul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

„6. retragerea permisului de conducere – măsură tehnico-administrativă constând în reținerea documentului și interzicerea dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie, dispusă de poliția rutieră în cazurile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.”

3. La articolul 6, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Administratorul drumului public este obligat să delimiteze stațiile mijloacelor de transport public de persoane care nu sunt prevăzute cu alveole/refugii, prin aplicarea marcajului „Stație autobuz, troleibuz, tramvai.”

4. La articolul 76 litera d), punctul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

„4. Pentru stații de autobuze, troleibuze, taximetre, precum și pentru stațiile de tramvaie care
nu sunt prevăzute cu refugiu pentru pietoni.”

5. La articolul 83, alineatele (3) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(3) Marcajul format dintr-o linie în zig-zag semnifică interzicerea staționării vehiculelor pe partea drumului pe care este aplicat. O astfel de linie completată cu înscrisul „Bus”, „Taxi” sau ”Tram” poate fi folosită pentru semnalizarea stațiilor de autobuze, troleibuze, taximetre, respectiv a stațiilor de tramvaie care nu sunt prevăzute cu refugiu pentru pietoni.

(6) Marcajele sunt de regulă de culoare albă, cu excepția celor ce se aplică pe elementele laterale drumului, care sunt de culoare albă, neagră sau galbenă și neagră, precum și a celor temporare, folosite la organizarea circulației în zona lucrărilor, care sunt de culoare galbenă.

În zonele periculoase sau unde staționarea vehiculelor este limitată în timp, marcajele pot fi și de alte culori.”

6. La articolul 107, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) În cazul intersecțiilor cu sens giratoriu, conducătorii de vehicule trebuie să respecte regulile privind circulația pe benzi, având obligația să semnalizeze din timp părăsirea intersecției și să se asigure că o pot face fără să perturbe circulația sau să pună în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic.”

7. La articolul 148, punctul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

,,15. să circule având montate pe autovehicul și tractor agricol sau forestier anvelope cu alte dimensiuni ori caracteristici decât cele pentru care au fost omologate ori care prezintă tăieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita admisă;”

8. La articolul 178, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) În exercitarea atribuției prevăzute la alin. (1), polițiștii de frontieră pot efectua verificări în evidența permiselor de conducere reținute și a sancțiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere, ori tramvaie.”

9. La articolul 190, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1), cu următorul cuprins:

„(11) În situațiile prevăzute la art. 102 alin. (3) lit. g) și h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează cu drept de circulație pentru o perioadă de 15 zile.”

10. Articolul 191 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) În situaţia în care contravenientul a săvârşit fapta pe raza de competenţă a altui judeţ decât cel care îl are în evidenţă, permisul de conducere se păstrează la serviciul poliţiei rutiere pe teritoriul căruia a fost constatată contravenţia până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru introducerea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, după care se trimite serviciului poliţiei rutiere al judeţului care îl are în evidenţă.

(2) Permisul de conducere se păstrează la serviciul poliției rutiere din județul care are în evidență titularul, până la restituire.

(3) În situațiile prevăzute la art. 111 alin. (1) lit. b) și alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, permisul de conducere se păstrează la serviciul poliției rutiere pe teritoriul căruia a fost constatată fapta, până la restituire, anulare sau dispunerea interdicției de a conduce autovehicule pe teritoriul României, după caz.”

11. La articolul 196, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Dacă cea de-a doua faptă este una dintre cele prevăzute la art. 102 alin. (3) lit. a) sau art. 102 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, polițistul rutier eliberează titularului permisului o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație.”

12. După articolul 196 se introduce un nou articol, articolul 1961, cu următorul cuprins:

„Art. 1961

– (1) În cazul prevăzut la art. 221 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu ocazia retragerii permisului de conducere, polițistul rutier înmânează titularului acestuia dispoziția de retragere.

(2) Dispoziția prevăzută la alin.(1) cuprinde data, ora și locul unde este încheiată, gradul profesional, numele și prenumele polițistului rutier, unitatea din care acesta face parte, numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reședința titularului, numărul și seria actului de identitate ori, în cazul cetățenilor străini, al persoanelor fără cetățenie sau al cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, seria și numărul pașaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia și statul emitent, numărul permisului de conducere, respectiv perioada și motivul pentru care a fost dispusă măsura.

(3) Permisul de conducere retras se păstrează la sediul structurii de poliție din care face parte polițistul rutier care a dispus retragerea până la expirarea perioadei pentru care a fost dispusă măsura tehnico-administrativă.

Permisul de conducere poate fi restituit, la cererea titularului, după expirarea perioadei pentru care a fost dispusă măsura tehnico-administrativă și până la expedierea acestuia la serviciul poliției rutiere pe raza căruia a fost dispusă măsura tehnico-administrativă, dacă nu a intervenit unul dintre cazurile de reținere prevăzute la art. 111 alin. (1) lit. b), c), e) și g) din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.

(4) În situația în care permisul de conducere este restituit titularului, structura de poliție prevăzută la alin. (3) trimite o copie a dispoziției de retragere a permisului de conducere, cel mai târziu în prima zi lucrătoare care urmează celei în care a fost emisă, la serviciul poliției rutiere pe raza căruia a fost dispusă măsura tehnico-administrativă.

(5) În cazul în care permisul de conducere nu a fost restituit potrivit alin. (3), în prima zi lucrătoare care urmează celei în care expiră perioada pentru care a fost dispusă retragerea, permisul de conducere se trimite la serviciul poliției rutiere pe raza căruia a fost dispusă măsura tehnicoadministrativă, însoțit de o copie a dispoziției de retragere a permisului de conducere.

(6) După primirea documentelor prevăzute la alin. (4) sau (5), după caz, serviciul poliției rutiere pe raza căruia a fost dispusă măsura tehnico-administrativă efectuează imediat mențiunile corespunzătoare în evidența permiselor de conducere reținute și a sancțiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie.

Permisul de conducere, cu excepția celui eliberat de o autoritate străină, se înaintează la serviciul poliției rutiere care îl are în evidență în vederea restituirii, în prima zi lucrătoare care urmează celei în care au fost efectuate mențiunile, dacă titularul acestuia nu a solicitat restituirea la nivelul acestei structuri ori nu a intervenit unul dintre cazurile de reținere prevăzute la art. 111 alin. (1) lit. b), c), e) și g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

13. La Capitolul VII Secțiunea a 2-a, titlul paragrafului 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

„§ 3. Anularea permisului de conducere eliberat de autoritatea română sau interdicția de a conduce autovehicule pe teritoriul României pentru titularii permiselor de conducere eliberate de o autoritate străină.”

14. Articolul 203 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) – Anularea permisului de conducere eliberat de autoritatea română, în cazurile prevăzute la art. 114 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se dispune:

a) de şeful serviciului poliţiei rutiere pe raza căruia a fost constatată fapta, în baza hotărârii judecătoreşti rămase definitivă, dispusă de o instanţă din România;

b) de şeful poliţiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă, pronunţată de către o autoritate străină competentă, pentru o infracţiune săvârşită de titular pe teritoriul statului respectiv, dacă pentru fapta săvârşită legislaţia română prevede această măsură.

(2) În cazul titularului unui permis de conducere eliberat de o autoritate străină, interdicția de a conduce autovehicule pe teritoriul României pe o perioadă de 1 an se dispune de către șeful serviciului poliției rutiere pe a cărei rază de competență a fost constatată fapta, în baza unei hotărâri judecătorești rămase definitive.

(3) Dispoziția privind interdicția de a conduce autovehicule pe teritoriul României se emite de către șeful serviciului poliției rutiere prevăzut la alin. (2) la data la care a luat cunoștință de hotărârea judecătorească rămasă definitivă. Din perioada prevăzută la alin. (2), în executarea acesteia, se deduce perioada cuprinsă între momentul rămânerii definitive a hotărârii judecătorești și momentul emiterii dispoziției privind interdicția de a conduce autovehicule pe teritoriul României calculată pe zile pline.

(4) Perioada de 1 an prevăzută la alin. (2) se calculează pe zile pline. Ziua în care începe executarea interdicției și ziua în care încetează se socotesc în durata executării.

(5) Dispoziția privind interdicția de a conduce autovehicule pe teritoriul României se comunică titularului permisului de conducere la adresa de domiciliu, reședință sau rezidență din România.

(6) Permisul de conducere reținut, însoțit de dispoziția privind interdicția de a conduce autovehicule pe teritoriul României, se transmite de către serviciul poliției rutiere care a dispus interdicția la autoritatea străină care l-a eliberat, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la emiterea dispoziției.

(7) În situația în care titularul permisului de conducere nu are adresă de domiciliu, reședință sau rezidență în România, la documentele prevăzute la alin. (6) se atașează o solicitare ca titularul permisului de conducere să fie înștiințat cu privire la măsura dispusă împotriva sa.

(8) Anularea permisului de conducere al persoanei decedate se dispune de şeful serviciului poliţiei rutiere pe raza căruia titularul a domiciliat, în condiţiile existenţei unui certificat de deces.

(9) Măsura anulării permisului de conducere se comunică, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, titularului permisului de conducere, la domiciliul acestuia, pentru situaţiile prevăzute la alin. (1).

(10) În termenul prevăzut la alin. (9 ab24), permisul de conducere se transmite de serviciul poliţiei rutiere care a dispus anularea la autoritatea competentă care l-a eliberat, în vederea efectuării menţiunii în evidenţă.”

15. Articolul 205 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Punctele de penalizare se înscriu în evidența permiselor de conducere reținute și a sancțiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie de către:

a) serviciul poliției rutiere pe raza căruia a fost constatată fapta în cel mult 7 zile de la data
primirii procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției în condițiile art. 204 alin. (2).

b) poliția locală în termen de cel mult 7 zile de la data întocmirii procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției, în condițiile legii”.

16. La articolul 219 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) la expirarea termenului de suspendare, când sancțiunea a fost aplicată ca urmare a săvârșirii unei contravenții pentru care legea prevede suspendarea dreptului de a conduce sau, după caz, a fost majorată cu 30 de zile;”

17. La articolul 2201, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Cererea se depune în primele două treimi ale perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce pentru care titularul permisului de conducere solicită reducerea.”

Art. II – Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, se republică în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

CELE MAI POPULARE